Privacyverklaring

Versie januari 2020

TopTurnen West

TopTurnen West

TopTurnen West

TopTurnen West

TopTurnen West hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle systemen van TopTurnen West. TopTurnen West houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
TopTurnen West is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en is daarmee verantwoordelijk voor naleving van de regelgeving. TopTurnen West is gevestigd aan de De Weijver 8, 1718 MS Hoogwoud. Te bereiken via info@topturnenwest.nl.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?
TopTurnen West verwerkt gegevens om de stichting te besturen, trainingen/lessen en activiteiten te organiseren en om informatie uit te wisselen met leden, medewerkers, leiding, vrijwilligers en overige relaties van de stichting. Om dit allemaal zorgvuldig te doen, zullen wij:

 • Persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Je e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt;
 • Google Analytics, Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Tevens gebruiken wij Google Analytics voor het analyseren van onlineadvertenties zoals Google Adwords. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van je computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics;
 • Google reCAPTCHA V3, We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google’s privacyverklaring.
  Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
TopTurnen West bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden.

Beeldmateriaal
Voor de stichting maken wij beeldmateriaal voor verslaglegging. Wij gebruiken dit beeldmateriaal op verschillende sociale mediakanalen om de stichting in de volle breedte te promoten en de betrokkenheid van onze leden te vergroten. Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Van evenementen zoals wedstrijden, trainingen, stages of demonstraties maken we overzichtsfoto’s en/of ander beeldmateriaal;
 • Afbeeldingen van individuele personen worden alleen gebruikt na schriftelijke toestemming van (de ouder/verzorger van) deze persoon;
 • Bij aanmelding voor evenementen en wedstrijden wordt bij de inschrijving expliciet gevraagd om toestemming voor het maken van individuele foto’s. Zie ‘Aanmelding voor evenementen en activiteiten (stages, wedstrijden)’.

Tijdens evenementen zijn mediamensen herkenbaar aan het t-shirt van TopTurnen West en een camera.

Inschrijving nieuwe leden
Als wij je als nieuw lid inschrijven bij stichting TopTurnen West dien je akkoord te gaan met onze privacyverklaring. Hiernaast word je als nieuw lid automatisch ingeschreven bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). De KNGU gebruikt hiervoor het programma DigiMembers, voor meer informatie zie ‘Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?’ en de privacyverklaring van de KNGU.

Top- en wedstrijdgroepen
Als je lid bent van een topsport- of wedstrijdsportgroep word je apart om toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal.

Aanmelding voor evenementen en activiteiten (stages, wedstrijden)
Aanmelden voor evenementen en activiteiten kan alleen als (opnieuw) akkoord wordt gegaan met de privacyverklaring. Verder kan er gevraagd worden om toestemming voor het gebruik van individueel beeldmateriaal. Dit wordt bij elk evenement of activiteit apart gevraagd en toestemming zal bij een eenmalige inschrijving alleen voor dat evenement of die activiteit gelden.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Onze secretariaat voert gegevens in, in het programma DigiMembers van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Dit zijn wij verplicht door de KNGU: alle leden van TopTurnen West zijn automatisch ook lid van de KNGU. Als je hier klikt, opent de privacyverklaring van de KNGU.

Verder maken wij onder andere gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de personeelsadministratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Deze partijen mogen de gegevens ook niet anders gebruiken dan wij van hun vragen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wel kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier expliciet schriftelijk toestemming voor geeft.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij zullen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan zo’n verzoek. Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen
TopTurnen West behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid en dus ook in dit document. Indien deze wijzigingen gevolgen hebben voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, zullen wij dit kenbaar maken via onze website en via onze nieuwsbrief. Omdat wij niet kunnen garanderen dat die informatie je tijdig bereikt, adviseren we je regelmatig op deze pagina te kijken.

Vragen?
Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
TopTurnen West
De Weijver 8
1718 MS Hoogwoud
info@topturnenwest.nl
www.topturnenwest.nl